Algemene voorwaarden Assistentematch

Definities:

Algemene voorwaarden: zijn de algemene voorwaarden van Assistentematch.
Assistentematch: is een werving&selectiebureau en tevens een vacaturebank, gevestigd aan de Vrijmark 74, 1355 GG te Almere. KvK nummer: 32144239
Opdrachtgever: is iedere (rechts) persoon die een overeenkomst heeft afgesloten met Assistentematch.
Website: is de Website van Assistentematch, te benaderen via het domein www.assistentematch.nl
Diensten: zijn Diensten, verleend door middel van de Website van Assistentematch.
Overeenkomst: is de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Assistentematch op grond waarvan Assistentematch Diensten ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever.
Werkzoekende: is de natuurlijk persoon die gebruik maakt van de diensten van de Website van Assistentematch voor het vinden van werk.
Kandidaat: Een door Assistentematch geselecteerde en aan Opdrachtgever voorgedragen persoon.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder product, dienst, aanbiedingen,offertes en werkzaamheden van Assistentematch en tevens op iedere bezoeker en gebruiker van de website van Assistentematch, en een opdrachtgever waarop Assistentematch deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Assistentematch behoudt het recht wijzigen/ aanvullingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. Opdrachtgever stemt in met het achteraf aanbrengen van wijzigen/aanvullingen. De website van Assistentematch bevat hyperlinks van producten en websites van derden. Assistentematch is niet verantwoordelijk voor de producten en inhoud van de websites van derden.

Artikel 1 Werving en selectie

1. Werving en selectie voor directe indiensttreding is de opdracht waar Assistentematch één of meer geschikt geachte kandidaten selecteert en mondeling of schriftelijk bij de opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van zo’n opdracht is sprake indien er door Assistentematch geïntroduceerde kandidaat aldaar in dienst treedt.
2. Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door Assistentematch geïntroduceerde kandidaat, al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming. Indien een door Assistentematch geïntroduceerde kandidaat reeds bij opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn, dient opdrachtgever Assistentematch binnen één werkdag na bekendmaking van de naam door Assistentematch per e-mail van op de hoogte te stellen. Indien opdrachtgever verzuimt dit binnen één werkdag te melden en kandidaat wordt geplaatst, dan dient opdrachtgever aan te tonen dat de kandidaat reeds bekend was. Indien opdrachtgever niet tijdig meldt dan wel niet aan kan tonen dat kandidaat reeds bekend was en deze kandidaat wordt geplaatst, is het honorarium zoals vermeld in artikel 8 verschuldigd.
3. Onder een succesvolle vervulling wordt eveneens begrepen het geval dat een door Assistentematch aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na die introductie – al of niet na intrekking van de opdracht in dienst treedt. Word de kandidaat binnen 12 maanden aangenomen bij de praktijk dan verplicht u zich Assistentematch te informeren. Wordt hierin verzaakt dan kan Assistentematch u een boete opleggen van max. 3 x het bemiddelingstarief.
4. Het is ten allen tijden verboden om een door Assistentematch voorgestelde kandidaat aan andere praktijken/werkgevers voor te stellen. Indien Assistentematch daarvan op de hoogte wordt gesteld is Assistentematch gerechtigd het daarvoor geldende bemiddelingstarief in rekening te brengen bij de praktijk waar de kandidaat door u is voorgesteld. Indien deze praktijk de bemiddelingskosten niet betaalt worden deze aan u gedeclareerd. 5. Onder een succesvolle bemiddeling wordt tevens verstaan als de door Assistentematch voorgestelde kandidaten na een uitzend- of detacheringsperiode van minder dan 7 maanden in vaste dienst door de praktijk wordt aangenomen. Assistentematch zal daarvoor (een deel van) de bemiddelingskosten berekenen. 6. Assistentematch is geheel vrij in de wijze waarop zij de aan de opdrachtgever voor te dragen kandidaat selecteert. In dat kader is Assistentematch niet verplicht aan kandidaten persoonlijke of zakelijke referenties te vragen teneinde informatie te verzamelen omtrent het arbeidsverleden en/of persoonlijke verleden van de kandidaat. Evenmin zal Assistentematch actief enige informatie verzamelen betreffende het arbeidsongeschiktheidsverleden en/of de actuele medische gesteldheid van de kandidaat.

Artikel 2 Detacheren of uitzenden

Teneinde medewerkers op detacheringbasis of uitzendbasis aan opdrachtgevers ter beschikking te kunnen stellen is Assistentematch een samenwerkingsverband aangegaan met Easystaff Payroll .Easystaff Payroll verzorgt als servicepartner van Assistentematch payrolling en de algehele financiële afhandeling van het ter beschikking stellen van medewerkers. Opdrachtgever stemt er middels bij het verstrekken van een overeenkomst van opdracht detachering of uitzending mee in dat Payroll als uitvoerder van het ter beschikking stellen van medewerkers naar opdrachtgever optreedt. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Payroll komt tot stand nadat deze door Easystaff Payroll aan opdrachtgever is bevestigd door middels van een schriftelijke opdrachtbevestiging. De algemene voorwaarden van Easystaff Payroll gedeponeerd bij de KvK, zijn op iedere overeenkomst van toepassing. Opdrachtgever ontvangt na verwerking van dit inschrijfformulier door Easystaff Payroll een schriftelijk bevestiging met een exemplaar van de geldende Algemene Voorwaarden. Betaling en facturatie geschied door Easystaff Payroll, de door hun opgestelde algemene voorwaarden zijn daarbij van kracht.
2.1 De door Assistentematch voorgestelde kandidaten kunnen na een uitzend- of detacheringscontract  worden overgenomen. Indien u de kandidaat eerder een vast contract wilt aanbieden berekent Assistentematch (een deel van) het daarvoor geldende bemiddelingstarief van de kandidaat.

Artikel 3. Gebruikers account opdrachtgever

1.Alle gegevens van Opdrachtgever ingevoerd bij aanmelding van de website van Assistentematch dienen naar waarheid zijn ingevuld. 2.Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de door hem geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie overeenkomen met de werkelijkheid en derhalve juist, volledig en actueel zijn en daarmee voldoet aan de algemene voorwaarden van Assistentematch.
3.Opdrachtgever garandeert dat de door haar geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie geen inbreuk maakt op de eigendomsrechten van derden. 4.Assistentematch heeft het recht om teksten van advertenties en/of bedrijfsinformatie te wijzigen of te verwijderen. Assistentematch heeft tevens het recht advertenties en/of bedrijfsinformatie te weigeren of te verwijderen van de website zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van opdrachtgever op schadevergoeding. Verwijdering vindt plaats wanneer de advertentie en/of bedrijfsinformatie onjuist is, onvolledig, niet actueel, niet bestaand en/of niet correct en wanneer de advertentie verwijzingen naar andere, niet op de website vermelde advertenties bevat, de advertentie en/of bedrijfsinformatie inbreuk maakt op de eigendomsrechten van derden, de advertentie en/of bedrijfsinformatie is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot, de Nederlandse reclame Code. 5. De bij de aanmelding ingevoerde inloggegevens bij de Website van Assistentematch zijn opdrachtgever gebonden en niet overdraagbaar naar een andere opdrachtgever. Evenwel mag een inlogaccount binnen de organisatie van opdrachtgever vrij worden gebruikt. Het is technisch niet mogelijk gelijktijdig met meerdere personen gebruik te maken van één inlogaccount.
6. Opdrachtgever dient zijn systeem dusdanig te beveiligen dat derden zich geen ongeautoriseerde toegang kunnen verschaffen tot de inloggegevens.

Artikel 4. Gebruikers account Werkzoekenden

1. Indien werkzoekende gebruik wenst te maken van de diensten van de Website, is de Werkzoekende verplicht dat zijn gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam,adres en woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot zijn CV volledig, juist en actueel zijn. De door Werkzoekende in zijn CV verstrekte informatie dient relevant te zijn en overeenstemmen met de doelstelling van de website
2. Assistentematch behoudt zich het recht de inhoud van de CV’s in te korten of te wijzigen. Assistentematch behoudt zich tevens het recht om CV’s te verwijderen van de Website indien de inhoud van de CV inbreuk maakt op de rechten van derden. 3. Assistentematch verklaart dat de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is op het beleid van de website van Assistentematch.

Artikel 5 Informatieplicht werving&selectie, detacheren en uitzenden.

De opdrachtgever is verplicht om binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Assistentematch de gegevens te verstrekken betreffende het aantal contracturen en de startdatum van de kandidaat. Indien opdrachtgever daarin verzaakt kan Assistentematch de opdrachtgever een boete opleggen van max. 3x het bemiddelingstarief

Artikel 6 Bemiddelingsprovisie werving&selectie

1.Bij een succesvolle vervulling van de bemiddeling wordt door Assistentematch aan opdrachtgever het honorarium zoals vermeld op onze website www.assistentematch.nl in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.
2.Het honorarium is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of derden een arbeidsverhouding van welke aard dat ook aangaat met de door Assistentematch geïntroduceerde kandidaat.
3. Het honorarium is tevens verschuldigd indien de voorgestelde kandidaat bij opdrachtgever of door opdrachtgever aan derden zoals in artikel 8.2 binnen het termijn van 12 maanden gaat beginnen of wordt aangenomen, zie artikel 1.3.

Artikel 7 Facturering en betaling

1. De bemiddelingsprovisie bij een werving en selectie opdracht wordt binnen 1 week na indiensttreding van de door Assistentematch geselecteerde kandidaat in rekening gebracht onder de naam Assistentematch. De betalingstermijn van de door Assistentematch verzonden facturen bedraagt 14 dagen. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling op te schorten. 2. Indien de factuur niet binnen 14 dagen is voldaan, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente ex artikel 119a B.W. over het openstaande bedrag verschuldigd. 3 Indien opdrachtgever na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de rente niet heeft betaald, is opdrachtgever buitengerechtelijke (incasso) kosten verschuldigd conform het volgende tarief: 15% over een bedrag tot € 5.000,=;10% over het meerdere tot € 10.000,=; 8% over het restant.4. Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Assistentematch worden gebracht. Wanneer dit niet mogelijk is op grond van enige niet aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn bezwaren zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar maken. 5. Alle kosten ter inning van een vordering op opdrachtgever, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte komen geheel voor rekening van opdrachtgever. 6.Assistentematch is niet verplicht haar werkzaamheden voort te zetten indien en zolang opdrachtgever niet aan haar verplichtingen uit artikel 7 heeft voldaan.

Artikel 8 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Assistentematch doet er alles aan om zich in het kader van een opdracht in te spannen om een geschikte kandidaat te werven en te selecteren indien opdrachtgever een werving&selectie opdracht aan Assistentematch heeft gegeven. Voor de beslissing om met een door Assistentematch geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze overeenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever verantwoordelijk. Assistentematch aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door Assistentematch is aangedragen. 2.In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirect schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 3.Assistentematch kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door opdrachtgever als blijkt dat aanwezig personeel ontslag neemt of schadeclaims indient bij opdrachtgever omdat blijkt dat opdrachtgever een vacature bij Assistentematch heeft uitgezet zonder daarvan het huidige personeel van op de hoogte te stellen. 4.Assistentematch is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat Assistentematch is uitgegaan van de door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 5 Assistentematch is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet is nagekomen welke volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de wet. 6. Assistentematch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Assistentematch in de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. 7. Assistentematch staat niet in voor de juistheid van de door de kandidaat verstrekte gegevens. Assistentematch is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat de kandidaat aan de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. 8. Assistentematch is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van en/of schade veroorzaakt door een kandidaat. 9. Indien Assistentematch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Assistentematch beperkt tot maximaal de aangeschafte kredieten of betaling die op dat moment is gedaan door Opdrachtgever, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 6.De aansprakelijkheid van Assistentematch is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkeringen van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 7.Assistentematch is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de diensten van de Website van Assistentematch.

Artikel 9 Garantieregeling werving&selectie

1. Assistentematch werkt op “no cure no pay” basis. Dit betekent dat in geval een kandidaat binnen 1 maand na in diensttreding niet voldoet, Assistentematch, na overleg, met gesloten beurzen op zoek gaat naar een meer geschikte kandidaat. De regeling geldt niet indien de kandidaat zelf besluit de organisatie te verlaten binnen 1 maand na indiensttreding.

2. Opdrachtgever heeft op geen enkele wijze recht op teruggave van het bemiddelingstarief. Tevens is deze garantieregeling alleen van kracht bij een opdracht en plaatsing via werving en selectie, Assistentematch heeft geen garantieverplichting bij het zelf plaatsen van een vacature met adresgegevens op de website van Assistentematch. Assistentematch heeft geen garantieregeling indien kandidaat is geplaatst via detachering of op uitzendbasis.

3.Indien de opdrachtgever van deze garantieregeling gebruikt wenst te maken, dient hij Assistentematch binnen 14 dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Na deze 14 dagen vervalt het recht van garantie.

Artikel 10 Einde opdracht

Een opdracht tot werving en selectie eindigt in elk geval door succesvolle vervulling van de opdracht, door intrekking van de opdracht door Assistentematch of de opdrachtgever. Het eindigen van een opdracht laat verplichtingen van de opdrachtgever jegens Assistentematch m.b.t. door Assistentematch bij opdrachtgever geïntroduceerde kandidaten onverlet.

Artikel 11 Geheimhoudingsplicht

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een wettelijke uitspraak, Assistentematch gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot een schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12. Overmacht

1.Assistentematch is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachten de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Assistentematch geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Assistentematch niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Assistentematch heeft ook het recht zich tot overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Assistentematch zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Assistentematch kan gedurende de periode dat de overmacht voorduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is iedere partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, kredieten worden niet meer in harde valuta
uitgekeerd aan opdrachtgever.

Artikel 13. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Assistentematch voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met Diensten aangeboden op de website van Assistentematch schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Assistentematch toerekenbaar is. Indien Assistentematch uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Assistentematch zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Assistentematch, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Assistentematch en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 14. Intellectuele eigendommen

De eigendomsrechten met betrekking tot de site, inbegrepen auteursrechten op teksten, afbeeldingen, de opmaak van de site en databankrechten berusten bij Assistentematch met uitzondering van geleverd materiaal door opdrachtgever betrekkende advertenties of bedrijfspresentaties

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Assistentematch partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De rechter in de vestigingplaats van Assistentematch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Assistentematch het recht het geschil voor te leggen aan de volgens wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK te Almere op 2-3-2011 onder nummer 32144239. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

Vacatures
Mijn vacatures
© Assistentematch 2019

Otys Recruiting Technology PXL Communicatie
Assistentematch gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?